Условия за ползване

Получавайки достъп до страниците на сайта на Eurographs вие се съгласявате със следните условия. В случай, че не се съгласите с тях, трябва да имате предвид, че е необходимо да напуснете сайта.

Съдържанието на страниците на сайта на Eurographs са защитени с авторското право. Всички права, които не са изрично дадени в настоящото, се запазват. Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на Eurographs, освен в съответствие със следващите условия. Eurographs се съгласява да сърфирате из нейните Интернет страници на вашия компютър или разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за ваша лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за не е дадено писменото съгласие на Eurographs. Отделни документи в нашия сайт могат да бъдат подчинени на допълнителни, посочени там, условия.

Използването на този сайт и неговото съдържание, е позволено за лична, нестопанска цел. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източникът на информацията.
Този сайт и съдържанието му се предоставят за ваше удобство. Съдържанието на страниците на Eurographs в глобалната мрежа се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”. Eurographs не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Eurographs си запазва правото да поправя страниите си или де прекратява достъпа до тях във всеки един момент. НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, БИЛО ТО ИЗРАЗЕНИ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА НЕНАРУШВАНЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДИМОСТ ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. Eurographs НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И АКО Eurographs Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА, ПОРАДИ КОЕТО ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОГАТ ДА НЕ ВИ КАСАЯТ. ОТГОВОРНОСТТА НА Eurographs В ТОЗИ СЛУЧАИ СЕ ОГРАНИЧАВА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМАТА, РАЗРЕШЕНА ПО ЗАКОН, СТЕПЕН.

За улесняване на вашия достъп до информацията в глобалната мрежа, Eurographs може да включи препратки към Интернет сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Осигурявайки връзка към тези, собственост на трети страни, сайтове, вие ще прегледате и следва да се съгласите с техните правила на употреба, преди да преминете към ползване на въпросните сайтове. Приемате също така, че Eurographs няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме каквато и да е отговорност за създадения или публикуван в тези сайтове материал от трети страни. Освен това, препратката към сайт, който не се управлява и не е собственост на Eurographs, не означава, че Eurographs одобрява продуктите или услугите, посочени там.

Чрез предоставяне на материали на който и да е от нашите сървъри, например по електронната поща или чрез страниците на Eurographs в глобалната мрежа, Вие се съгласявате, че: (a) материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по други причини са неподходящи за публикуване; (б) че ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или разрушаващи сайта компоненти преди да изпратите даден материал, както и че (в) сте собственик на материала или имате неограниченото право да ни го предоставите и Eurographs може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите продукти без при това да носи каквато и да е отговорност или задължения; и (г) съгласявате се да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и се задължавате да ни обезщетите в случай, че трета страна предяви иск срещу нас във връзка с подадения от вас материал.

Eurographs не преглежда и не може да преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Eurographs може да премахне дадено съдържание, изпратено от потребител.

Използването на думата “безопасен” е предназначено да опише функционалността на продукта или описаната характеристика и не цели разширяване на гаранцията към купувача или към който и да е краен потребител, че продуктът, или описаните функции, са напълно безопасни и неуязвими към случайни атаки.

Eurographs е регистрирана търговска марка на Eurographs. Имената на продуктите на Eurographs представляват запазени търговски марки, или са регистрирани търговски названия на Eurographs. Други, упоменавани в настоящото имена на продукти или фирми, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. Достъпът ви до настоящия сайт не трябва да се тълкува като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварителното писмено разрешение на Eurographs или на третата страна – собственик.

Авторски права © Eurographs. Всички права са запазени.